លក់ជូនធូថ្លៃ 2007 Camry Hybrid Full Option Tel:011992177


Asking price:$20700.00
Call me at 016 799 729/015 99 21 77/012 99 21 77
-ចុះបានទៀត
-សំបកកង់ថ្មី
-ឡានស្អាត 99%
-ទ្បានមូល អត់បុក
-ទ្បានអត់ច្រេៈ
Seller name: Phea Pak
Phone: (+855)12-992-177
E-mail:
Location: Phnom Penh, KH
Address: 012 992 177/016 799 729
Member since: 07-Aug-2015 21:02:02
Last login: 20-Dec-2016 21:07:09
Classified id: 1476591843
View: 166
Asking price: $20700.00
Quantity available: 1
Posted date: 16-Oct-2016
Expiration Date: 16-Nov-2016
Renew date: 16-Oct-2016

Advertising & Media
Free Virtual Store, Product Classified, Business Listing, Career Listing, Message Broadcast. Buy, sell & trade with many classifications website in Cambodia.
IT & Telecom
Dedicated Optic, Leased Line , Wireless Broadband, IPLC & DPLC, MPLS Solution, Hotspot, VOIP Solution, Hosting Service and Email Security.
Advertising & Media
Route SMS, Bulk SMS, Broadcast SMS and Broadcast E-mail with lower price in Cambodia.
Medical & Pharmacy
A market-oriented and research-driven manufacturer and supplier of natural ingredients for the Industries of Dietary Supplements, Functional Foods, Functional Beverages, Cosmetics and Pharmaceuticals.
Computer & Camera Equipment
Sell all kind of security camera, computer and network accessories.
Entertainment Website
Khmer Korean Chinese Drama & Movie, Music, Karaoke, Cartoon, TV Live & Replay, Radio Live.

Copyright ©2013 www.bseeker.com