តំលៃចរចា Tax22:2001+2002 Lexus RX300 VSC


Asking price:$14700.00
-បង់មុនតែ20%នៃតំលៃរថយន្ត
-មានពន្ធត្រឹមត្រូវ Tax paper
-មា៉សុីនថ្មី អត់ច្រេ:
-គ្រឿងក្នុងថ្មី
-ទឹកថ្នាំស្រីុន ថ្នាំអត់បាញ់
-ទ្បានមូល អត់បុក
Call:016 799 729/012 992 177/069 336 006
Seller name: Phea Pak
Phone:
E-mail:
Location: Phnom Penh, KH
Address: 012 992 177/016 799 729
Member since: 07-Aug-2015 21:02:02
Last login: 20-Dec-2016 21:07:09
Classified id: 1461299376
View: 476
Asking price: $14700.00
Quantity available: 1
Posted date: 22-Apr-2016
Expiration Date: 22-May-2016
Renew date: 22-Apr-2016

Advertising & Media
Free Virtual Store, Product Classified, Business Listing, Career Listing, Message Broadcast. Buy, sell & trade with many classifications website in Cambodia.
IT & Telecom
Dedicated Optic, Leased Line , Wireless Broadband, IPLC & DPLC, MPLS Solution, Hotspot, VOIP Solution, Hosting Service and Email Security.
Advertising & Media
Route SMS, Bulk SMS, Broadcast SMS and Broadcast E-mail with lower price in Cambodia.
Medical & Pharmacy
A market-oriented and research-driven manufacturer and supplier of natural ingredients for the Industries of Dietary Supplements, Functional Foods, Functional Beverages, Cosmetics and Pharmaceuticals.
Computer & Camera Equipment
Sell all kind of security camera, computer and network accessories.
Entertainment Website
Khmer Korean Chinese Drama & Movie, Music, Karaoke, Cartoon, TV Live & Replay, Radio Live.

Copyright ©2013 www.bseeker.com