$299 សំបកកង់ថ្មី Tax 2002 CAMRY LE ពោង8 ដំបូលបើក ពូកស្បែក


Asking price:$12300.00
-មានពន្ធត្រឹមត្រូវ Tax paper
-មា៉សុីនថ្មី អត់ច្រេ:
-គ្រឿងក្នុងថ្មី
-ទឹកថ្នាំស្រីុន ថ្នាំអត់បាញ់
-ទ្បានមូល អត់បុក
-បង់មុនតែ20%នៃតំលៃរថយន្ត+បង់ប្រចាំខែ
Call:016 799 729/012 839 800/011 502 802
Seller name: Heng Pak
Phone: (+855)16-799-729
E-mail:
Location: Phnom Penh, KH
Address: Questions/need further information, please feel free to contact me@011 502 802/069 336 006 Here is
Member since: 12-Feb-2016 12:22:24
Last login: 08-Oct-2016 12:07:59
Classified id: 1459828898
View: 315
Asking price: $12300.00
Quantity available: 1
Posted date: 05-Apr-2016
Expiration Date: 05-May-2016
Renew date: 05-Apr-2016

Advertising & Media
Free Virtual Store, Product Classified, Business Listing, Career Listing, Message Broadcast. Buy, sell & trade with many classifications website in Cambodia.
IT & Telecom
Dedicated Optic, Leased Line , Wireless Broadband, IPLC & DPLC, MPLS Solution, Hotspot, VOIP Solution, Hosting Service and Email Security.
Advertising & Media
Route SMS, Bulk SMS, Broadcast SMS and Broadcast E-mail with lower price in Cambodia.
Medical & Pharmacy
A market-oriented and research-driven manufacturer and supplier of natural ingredients for the Industries of Dietary Supplements, Functional Foods, Functional Beverages, Cosmetics and Pharmaceuticals.
Computer & Camera Equipment
Sell all kind of security camera, computer and network accessories.
Entertainment Website
Khmer Korean Chinese Drama & Movie, Music, Karaoke, Cartoon, TV Live & Replay, Radio Live.

Copyright ©2013 www.bseeker.com