បង់មុនតែ20% 2002 Highlander V6 Limited FULL OPTION Pong1


Asking price:$18900.00
បង់មុនតែ20%នៃតំលៃរថយន្ត ការប្រាក់ទាប រហ័សទាន់ចិត្ត ឯកសាងាយស្រូល មិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ មិនមានកំរ៉ៃសេវា អតិថិជនអាចបង់ផ្តាច់ពេលណាក៏បាន ដោយមិនពិន័យ គិតការប្រាក់ត្រឹមថ្ងៃដែលបង់ផ្តាច់ ទំនាក់ទំនងទិញ:Call:016 799 729/016 992 177/011 502 802/069 336 006/012 992 177សូមអរគុណ www.lean-pak.blogspot.com
Seller name: Heng Pak
Phone: (+855)12-839-800
E-mail:
Location: Phnom Penh, KH
Address: Questions/need further information, please feel free to contact me@011 502 802/069 336 006 Here is
Member since: 12-Feb-2016 12:22:24
Last login: 08-Oct-2016 12:07:59
Classified id: 1458190503
View: 260
Asking price: $18900.00
Quantity available: 1
Posted date: 17-Mar-2016
Expiration Date: 17-Apr-2016
Renew date: 17-Mar-2016

Advertising & Media
Free Virtual Store, Product Classified, Business Listing, Career Listing, Message Broadcast. Buy, sell & trade with many classifications website in Cambodia.
IT & Telecom
Dedicated Optic, Leased Line , Wireless Broadband, IPLC & DPLC, MPLS Solution, Hotspot, VOIP Solution, Hosting Service and Email Security.
Advertising & Media
Route SMS, Bulk SMS, Broadcast SMS and Broadcast E-mail with lower price in Cambodia.
Medical & Pharmacy
A market-oriented and research-driven manufacturer and supplier of natural ingredients for the Industries of Dietary Supplements, Functional Foods, Functional Beverages, Cosmetics and Pharmaceuticals.
Computer & Camera Equipment
Sell all kind of security camera, computer and network accessories.
Entertainment Website
Khmer Korean Chinese Drama & Movie, Music, Karaoke, Cartoon, TV Live & Replay, Radio Live.

Copyright ©2013 www.bseeker.com