លេងកំសាន្តជាមួយវិបសាយ M88.COM


Asking price:$0.00
លេងកំសាន្តជាមួយវិបសាយ M88.COM លោកអ្នកតែងតែទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសៗជារៀងរហូត! សូមកុំអោយបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរបស់អ្នក ចូលទៅកាន់ទំព័រកម្មវិធីពិសេស (Promotion) ហើយធ្វើការស្នើសុំរាល់កម្មវិធីពិសេសទាំងអស់ដែលយើងបានផ្តល់ជូន! រាល់ចម្ងល់ សូមទំនាក់ទំនង 092 216 337 ដោយឥតគិតថ្លៃ! ឬចូលទៅកាន់ https://www.m88a.com/Main/Home.aspx
សូមអរគុណ!
Seller name: sreylin
Phone: (+855)92-216-337
E-mail: cam_cs@m88.com
Location: Phnom Penh, KH
Address: Phnom Penh
Member since: 22-Jun-2015 16:16:12
Last login: 29-Jun-2015 12:50:40
Classified id: 1435638980
View: 1188
Asking price: $0.00
Quantity available: 1
Posted date: 30-Jun-2015
Expiration Date: 07-Oct-2015
Renew date: 07-Sep-2015

Advertising & Media
Free Virtual Store, Product Classified, Business Listing, Career Listing, Message Broadcast. Buy, sell & trade with many classifications website in Cambodia.
IT & Telecom
Dedicated Optic, Leased Line , Wireless Broadband, IPLC & DPLC, MPLS Solution, Hotspot, VOIP Solution, Hosting Service and Email Security.
Advertising & Media
Route SMS, Bulk SMS, Broadcast SMS and Broadcast E-mail with lower price in Cambodia.
Medical & Pharmacy
A market-oriented and research-driven manufacturer and supplier of natural ingredients for the Industries of Dietary Supplements, Functional Foods, Functional Beverages, Cosmetics and Pharmaceuticals.
Computer & Camera Equipment
Sell all kind of security camera, computer and network accessories.
Entertainment Website
Khmer Korean Chinese Drama & Movie, Music, Karaoke, Cartoon, TV Live & Replay, Radio Live.

Copyright ©2013 www.bseeker.com