1. របៀបចុះឈ្មោះជាមួយ Bseeker.com
 2. របៀបបង្កើតព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន​Setup company profile
 3. របៀបបង្កើតហាងទំនិញ Virtual Store ឬ គេហទំព័រ Website
 4. របៀបកំណត់ Product Type របស់ Virtual Store
 5. របៀបកំណត់ Product Band របស់ Virtual Store
 6. របៀបកំណត់រូបរាងរបស់ Virtual Store
 7. របៀបចញ្ចូលផលិតផលទៅក្នុង Virtual Store

 1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.bseeker.com
 2. ចុចលើពាក្យ Sign up SingUp1
 3. បំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន រួចចុច Sign Up SingUp2
 4. បន្ទាប់ពី Sign up រួចហើយ Bseeker.com នឹងផ្ញើរសារ Verify មួយទៅ E-mail របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើ http://www.bseeker.com/index.php? ... ដើម្បីដំណើរការគណនីរបស់លោកអ្នក SingUp2
 5. បំពេញព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នក ដូចជា ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការ មុខរបរ និង​អាស័យដ្ឋាន រួចចុច Save SingUp2
*បញ្ចាក់៖ បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយលោកអ្នកអាចបញ្ចូលផលិផល ដាក់លក់លើ Bseeker.com បានដោយគ្មានកំណត់ រឺ ក៏លោកអ្នកអាចបង្កើតជាក្រុមហ៊ុន (Setup company profile) ដើម្បីបញ្ចាក់អោយកាន់តែច្បាស់ពីអត្ថសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក និងងាយស្រួល​ក្នុងការផុសផលិតផល។

 1. ចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ Setup company
 3. បំពេញព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន​រួចចុច Save SingUp1
*បញ្ចាក់៖ បន្ទាប់ពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួចហើយលោកអ្នក អាចបង្កើតជា ហាងទំនិញ (Virtual Store) រឺ គេហទំព័រ(website) នៅលើ bseeker​​.com ដោយឥតគិតថ្លៃ ។

 1. ចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ Setup Virtual Store
 3. បំពេញព័ត៌មានលំអិតរបស់ Virtual Store ដូចជា ស្លាកយីហោ ឈ្មោះ និង Virtual Store URL ដែលជា Link ទៅកាន់ Store របស់លោកអ្នក រួចចុច Save SingUp2

 1. ចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ Virtual Store Type
 3. ជ្រើរើស Product Type ដែលត្រូវបង្ហាញនៅលើ Virtual Store របស់លោកអ្នកត្រង់ Menu ខាងឆ្វេង
 4. ចុចសញ្ញាលេខបូក ​
  ដើម្បីជ្រើរើស
 5. បន្ទាប់ពីរៀបចំរួចចុច Save SingUp2

 1. ចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ Virtual Store Brand
 3. ជ្រើសរើស Product Type ដែលត្រូវដាក់ Product Brand
 4. វាយបញ្ចូល Product Brand ក្នុងប្រអប់ដូចជា Apple ឬ Samsung
 5. ចុចសញ្ញាលេខបូក ​
  ដើម្បីជ្រើរើស
 6. បន្ទាប់ពីរៀបចំរួចចុច Save SingUp2

 1. ចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ Virtual Store Theme
 3. ជ្រើសរើសគំរូពណ៌ណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត
 4. លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបានដោយសេរី
 5. បន្ទាប់ពីរៀបចំរួចចុច Save SingUp2

 1. ចុចលើឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក
 2. ចុចលើពាក្យ Add New Classified
 3. ចញ្ចូលរូបភាពផលិតផលដែលចង់ផុស
 4. បំពេញព័ត៌មានលំអិតរបស់ផលិតផល ដូចជា ឈ្មោះផលិតផល តំលៃ ពិពណ៌នា ប្រភេទ ម៉ូដែល​ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរួចចុច Save SingUp2
 5. ផលិតផលដែលលោកអ្នកបានផុសនឹងរក្សាទុកក្នុង​My Classified
 6. លោកអ្នកអាចចុចលើឈ្មោះផលិតផលដើម្បីធ្វើការកែប្រែ SingUp2

Advertising & Media
Free Virtual Store, Product Classified, Business Listing, Career Listing, Message Broadcast. Buy, sell & trade with many classifications website in Cambodia.
IT & Telecom
Dedicated Optic, Leased Line , Wireless Broadband, IPLC & DPLC, MPLS Solution, Hotspot, VOIP Solution, Hosting Service and Email Security.
Advertising & Media
Route SMS, Bulk SMS, Broadcast SMS and Broadcast E-mail with lower price in Cambodia.
Medical & Pharmacy
A market-oriented and research-driven manufacturer and supplier of natural ingredients for the Industries of Dietary Supplements, Functional Foods, Functional Beverages, Cosmetics and Pharmaceuticals.
Computer & Camera Equipment
Sell all kind of security camera, computer and network accessories.
Entertainment Website
Khmer Korean Chinese Drama & Movie, Music, Karaoke, Cartoon, TV Live & Replay, Radio Live.

Copyright ©2013 www.bseeker.com